Klimaatopwarming: lopen we er straks allemaal als dwergen bij?

Actuality
Dr. Michèle Langendries

Dankzij een betere voeding en gezondheidszorg worden we collectief groter. Maar de klimaatopwarming zou het tij wel eens kunnen doen keren.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat stijgingen van de omgevingstemperatuur in een ver verleden de gestalte van zoogdieren en vogels hebben doen schrompelen.

Pembrolizumab voor gevorderd urotheliaal carcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

In oudere personen met glioblastoom resulteert toevoegen van temozolomide aan een korte kuur van radiotherapie in een langere overleving dan de korte radiotherapiekuur alleen. Dat schrijven James Perry en collega’s in the New England Journal of Medicine op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie.

 

Van psoriasis naar mannelijke infertiliteit?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Dat verband is verrassend. Het zou te wijten kunnen zijn aan de gevolgen van de systemische ontsteking op het hormoonprofiel en de accessoire geslachtsklieren. 

Pembrolizumab bij patiënten met metastasen die niet in aanmerking komen voor behandeling met cisplatine

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Chemotherapie op basis van een platinaverbinding verbetert de overleving bij patiënten met gevorderde urotheliale kanker. Platinaverbindingen zijn evenwel gecontra-indiceerd bij nierinsufficiëntie of een slechte algemene toestand, wat vaak het geval is bij patiënten met urotheliale kanker, gezien hun gevorderde leeftijd. De tot nog toe onderzochte alternatieven zijn ook toxisch, wat niet het geval blijkt te zijn met checkpointremmers...

Pembrolizumab beter dan chemotherapie bij gemetastaseerde urotheliale kanker

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Er is geen eensgezindheid over de tweedelijnstherapie. In Europa schrijven we bij voorkeur vinflunine voor, het NCCN pleit veeleer voor taxanen. In de Verenigde Staten zijn drie checkpointremmers goedgekeurd na een versnelde procedure op grond van het responspercentage, namelijk atezolizumab, nivolumab en durvalumab...

De genetische basis van blaaskanker met spierinvasie wordt duidelijk

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Na publicatie van de tussentijdse resultaten van 131 urotheliale tumoren presenteerde het Cancer Genome Atlas Research Network met Seth Lerner (Baylor College of Medicine) de definitieve resultaten betreffende 412 patiënten, van wie 61% met blaaskanker T3-4 en 31% met N+.